Borzymy - Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy Advertisement
Start arrow Caritas
21.04.2021.
 
 
Menu główne
Start
Aktualności
Szukaj
Księga gości
Linki
Licznik odwiedzin

Witam na stronach Naszej Parafii! Zachęcam do częstych odwiedzin! Szczę¶ć Boże!

Caritas. Informacje ogólne.
Redaktor: Ks. Mirosław Baranowski   
18.09.2007.

Image

Statut Parafialnego Zespołu Caritas (fragmenty)

Powołanie i siedziba

§1
1. Parafialny Zespół Caritas, zwany w dalszej części niniejszego statutu „PZC", powołuje na wniosek proboszcza miejscowej parafii i Dyrektora Caritas Diecezji Ełckiej, zwanego dalej Dyrektorem Caritas, Biskup diecezjalny nadając nazwę "Parafialny Zespół Caritas przy parafii MB Nieustającej Pomocy w Borzymach". Siedzibą PZC jest siedziba parafii.
2. PZC jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji.
3. PZC może zostać wyodrębniony podatkowo jako zorganizowana część parafii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§2
1. PZC korzysta w swojej działalności z osobowości prawnej parafii, przy której został powołany.
2. Obszarem działania PZC jest teren parafii, przy której został powołany. Dla skutecznego wykonywania misji i zadań PZC, za zgodą Dyrektora Caritas, możliwe jest rozszerzenie działalności poza obszar parafii.

Misja i zadania

§3
1. Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.
2. PZC, w ramach posiadanych możliwości i środków, włącza się czynnie w realizowanie inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji.
3. PZC koordynuje działalność charytatywną na terenie parafii.

§4
1.   Do zadań PZC należy w szczególności:

a) krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna;
b) prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więĽniów, migrantów i uchodĽców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów;
c) pomoc społeczna;
d) ochrona i promocja zdrowia;
e) promocja i organizacja wolontariatu;
f) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
g) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
h) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
i) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
j) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
k) działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
l) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
m) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
n) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
o) działalność  na rzecz  ekologii  i  ochrony  zwierząt  oraz  ochrony  dziedzictwa przyrodniczego;
p) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
q) upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
r) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
s) działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
t) działalność na rzecz mniejszości narodowych.

2. Zadania te PZC realizuje w szczególności poprzez:

a) systematyczną formację i kształcenie wolontariuszy,
b) organizowanie grup wolontariatu,
c) organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań PZC, za zgodą Dyrektora Caritas,
d) spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy krzewienia miłości miłosiernej,
e) prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną,
f) różne formy wypoczynku dla dzieci i dorosłych, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób starszych.

 
 
Top! Top!